26 ������ 2008 ����, ��������
���-I�����    |    ���-I�����.������    |    ���-I�����.�����
������� ������
1016
12 ������ � 20 ���. 11 ��. � �. ����� ������� ����� ��������� �� �������� �02� ������������ ��������� ��� ����� � �������� ������ ��� ������������ ���������� �������� (10 ��. �������) �� ��������� ������ �. ������ 
������� ��䳿
�������� ������
����� �������������� ������� ��������� ������� �����
14:39 15.12.2006

���� ��������� �������� ������� ��� (��) ������������ ����� �������������� �������. � ���� ������ � ������, 16 ������, ������������ �������� ������ ��������� ������ ���� �� ���������� �������� � ��������� �� �������������� �������. ��� �� ��������� Dz�

� � �����, 17 ������, � ����� ��. ������ ���������� ����������� ������ �� ������ ������� ��� (��) � ������, ������ �� �������. ��� �� ��������, 15 ������, �� ��� ����-����������� �������� �������� �������� ���������� ��� (��) �. ������ �����.

���� ��� ���� ������ ������������ ������ �� ����������� ����. ���� ������������ � 14.00 �� ������ ��. ������ �� ���. ���������, 3 � ������ ���. ������ � ��. ����� ���. ������� � ���. ������ � ����������� �� ���. ���������. �� ������� ����-��������� ������ ������ �����������, � ���� ��� ����� ������ �� 200 �� 500 ���. ������������ ����� ������� ������������ ������ �� �����������, ����� �����������, �� ���� �������� ��������� ����� �������������� ������� ��������� �� ����� ������������.

���� ����� �������������� ������� (�� ��� �����) ����������� � ���������� ���� ��. ������ � 1945 ����. � ������ ����� � 1700-���� � ���� ����� ��. �������, ���� ������ �������� ���� � ������� ������� �������� ������� ��� � �����������, ������������, �������������, �����������, �����������, ������������� �������.


���-������. ����

������� �����
������� ���������
������
15.12.2006
 ࠨ 1646  � ����� ����� �. ������������ �������� ������� ������ �������
 ࠨ 1625  ��� �������� ���������� ����������� ��������� ������, �������� ����� ��������� �������� �� ����������
 ࠨ 1600  ��� ��������� �������� � ������ �� �������
 ࠨ 1533  ����� ���������� ������� ������ ��� ��������
 ࠨ 1521  ������� ������������� �� �����㳺� ������ � �������
 ࠨ 1510  ��������� ����� ���� ������ ��� ����
 ࠨ 1439  ����� �������������� ������� ��������� ������� �����
 ࠨ 1409  ��������� �������� ����������
 ࠨ 1403  � ����� �������� ������������ �����
 ࠨ 1324  � ����� �������� ������
 ࠨ 1303  ʳ���� ������� ��������� � ����� �������� ����������� ���������
 ࠨ 1218  ³������ ������ �� ��������� ������� �������� ������������ �� ��������� ����, ��������� �� ����������� �����
 ࠨ 1158  26 ������ ���������� ���� �������� �������
 ࠨ 1152  ˳���������� ���� ���������� � 30-� ���� �� �������
 ࠨ 1148  ��������� ����� �� �������, �������� ��������� ������ �����, ����������� �� 28 ������
 ࠨ 1137  � ����� ����������� ������� �������� ���� 2007�
 ࠨ 1125  � ����������� ��������� ����� ���������� ����� ������������� �������� ������
 ࠨ 1114  ���������� ������� ����� ��� �������� ���������� 27 ������� � ������� � 29 �� ���. ������
 ࠨ 1100  ��� ����� � ������ ������� ���������� � ��������
14.12.2006
 ࠨ 1635  ͳ��� �������� �������� ���������� ������������
 ࠨ 1620  ��������� ����� ������ �������� ����������� ������ �� �������� ��������
 ࠨ 1558  ������ � �������� ���������� ��������� ��������� ��������� ���������� �� ������������� ���
 ࠨ 1550  ������� �������� ��������� ������ ������������ ��ʳ�
 ࠨ 1539  ˳��� ������ ��������� �������� ���� ������� � ����������� �� �������� ��������� �������� �� ������ ��� ������������ �������� ������� �� �� 18 ������
 ࠨ 1533  ����� ���������� ��� ������� �������� ������� � ����� 150 ����� �������
 ࠨ 1514  � ������ �������� ������� ���������� �����
 ࠨ 1450  ̳���� ���� �������� �������� ���������
 ࠨ 1447  ������ � ������� ������� ����
 ࠨ 1439  � ����� �������� ���'��� ’�������� ���������
 ࠨ 1428  ������ �������� �� ������ ������� �������-�������� �������
 ࠨ 1400  �������� ������������ �� ��������� ����������� �����
 ࠨ 1325  �������� ������� ���� �������� ��� ��������
 ࠨ 1307  ��������� ��������� � ��� �����������
 ࠨ 1256  750-���� ������ ������ ������� ��䳺� ����
 ࠨ 1242  � ����� ���������� ����� �������� ��� �������������
© 2005 ��� "��������� ���������� ��������� "���"
�� ����� �������� ��� ������������ ��������� ������� �� ���-������.���� ����'�������. ��������, ��������� ����������, ��� ������ ��������� �� ��������� "�������� ������" � ��������� "��������" � ����-����� ��� ����������.

������� ��������� �������
Rambler's Top100
Lviv TOP